Tầm nhìn: Chúng tôi góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn bằng các sản phẩm, dịch vụ cho sức khỏe con người.
Sứ mệnh: Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện cho tất cả khách hàng.
Chiến lược: Chúng tôi tập trung vào
  • Con người tốt, phù hợp
  • Chất lượng sản phẩm, dịch vụ và công nghệ
  • Mở rộng thị trường ra thế giới
Giá trị cốt lõi của VẮC XIN SÀI GÒN:
  • Trung thực
  • Tôn trọng
  • Tập trung khách hàng
  • Sáng tạo
  • Cam kết